Zásady ochrany osobných údajov

I. Pre koho je dokument určený

 

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti LOG systems, s.r.o., č. 810, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 31 393 381, zapísaný v ORSR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo:  8792/B B (ďalej len „LOG systems“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä pravidlá pre získavanie, zhromažďovanie, ukladanie, používanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť.

 

Dokument je určený pre všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva:

Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príbuzní a ich blízke osoby,

Uchádzači o zamestnanie,

Dodávatelia a odberatelia,

Návštevníci webovej stránky.

 

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma LOG systems na e-maily: marian.babal@yale.sk

 

Prevádzkovateľ LOG systems nemá určenú zodpovednú osobu.

 

II. Vymedzenie základných pojmov v zásadách?

 

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, email, telefónne číslo, podpis, osobné identifikačné číslo, podobizeň na kamerovom zázname. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.

 

Prevádzkovateľ je podnikateľský subjekt, ktorý spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky ich spracúvania. LOG systems je prevádzkovateľom osobných údajov v tomto dokumente.

 

Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe jeho poverenia. Niektorí dodávatelia sú sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v jeho mene, napr. poskytovatelia služieb v oblasti BOZP/PO, mzdový účtovník, služby IT a pod..

 

Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. zamestnanci, dodávatelia, odberatelia a pod..

 

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa určitých kritérií na vymedzený účel, napr. personalistika a mzdy, a pod..

 

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Napr. môže ísť o overovanie bonity klienta banky na účely poskytnutia pôžičky. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania  LOG systems nevykonáva.

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Viac v bode VIII. Cookies tohto dokumentu.

 

GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

III. Aké práva majú dotknuté osoby?

 

LOG systems kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:

 

Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. LOG systems si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý je trvalo zverejnený na www.logsystems.sk.

Právo na odvolanie udeleného súhlasu

V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže udeliť len uchádzač o zamestnanie alebo zamestnanec na vyhotovenie fotografií z firemných akcií, všetky ostatné spracovateľské činnosti sú vykonávané na inom právnom základe, ako je zmluva, zákon alebo oprávnený záujem.

Právo na prístup k údajom

LOG systems na žiadosť dotknutej osoby vydá potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj všetky informácie, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. LOG systems vykonáva aktualizáciu údajov na žiadosť dotknutej osoby, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s dotknutou osobu.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o výmaz osobných údajov. LOG systems tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo údaje vymazať nemôže.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. LOG systems tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo spracúvanie jej údajov obmedziť nemôže.

Právo na prenosnosť údajov

Práva na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi LOG systems vykoná výlučne na žiadosť dotknutej osoby.

Právo namietať

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

IV. Ako si môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva?

 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne:

poštou na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa: Košariská 174, 90042 Dunajská Lužná, alebo, emailom na adresu  marian.babal@yale.sk.

 

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU.

 

LOG systems každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

 

LOG systems vybavuje žiadosti dotknutých osôb bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môže LOG systems za jej vybavenie žiadať:

primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, odmietnuť konať.

 

V. Kto môže mať prístup k osobným údajom?

 

K osobným údajom spracúvaným prostredníctvom spoločnosti LOG systems môžu mať prístup:

- dodávatelia účtovných a mzdových služieb,

- dodávatelia IT služieb,

- poskytovatelia právnych, poradenských a vzdelávacích služieb,

- dodávatelia služieb BOZP a PO,

- dodávatelia právnych služieb,

- dodávatelia technického zabezpečenia kamerových systémov,

- odberatelia za účelom vybavenia vstupov do areálu k ním samotným, kde dochádza k poskytovaniu služieb zo strany LOG systems,

- orgány verejnej moci,

- orgány činné v trestnom konaní.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

 

VI. Ako sú osobné údaje chránené?

 

LOG systems dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijal primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

 

LOG systems chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchováva osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb, tzv. oprávnené osoby.

 

Spoločnosť ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informuje dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente spoločnosť musí informovať Úrad na ochranu osobných údajov SR.


VII. Bližšie informácie pre konkrétne dotknuté osoby:

 

VII.I Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príbuzní a ich blízke osoby:

(Ak ste naším zamestnancom, informáciu o spracúvaní o spracovávaní osobných údajov, ste dostali pri podpise pracovnej zmluvy),

 

 

VIII. Cookies

 

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Prostredníctvom cookies Vás nie je možné identifikovať na webových stránkach tretích strán.

Používame nasledujúce typy súborov cookie:

 

Základné / nevyhnutné cookie súbory

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

 

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

 

Súbory cookie výkonu / štatistiky Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné. Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky (napr. pri objednávkach nákupu). Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

 

IX. Aktuálnosť dokumentu

 

Tento dokument je aktuálny ku dňu 20.10.2021. LOG systems minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.